Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

05/02/2014 - Ανακοινώθηκαν 8.581 νέοι επιτυχόντες από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος.

Είσαι κάτοχος Voucher Ανέργων ηλικίας έως 29 ετών; Αξιοποίησε το στα Κ.Ε.Κ. του Δικτύου!

 • Παροχή ποιότικής κατάρτισης
 • Πρακτική άσκηση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας
 • Αίθουσες διδασκαλίας άρτια και σύγχρονα εξοπλισμένες
 • Έμπειροι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • Δομές εύκολα προσβάσιμες από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το πρόγραμμα

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για 100% Επιδοτούμενη Απασχόληση Ανέργων σε Επιχειρήσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης Νέων σε επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία με την πρακτική άσκηση.

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις

 • Κατάρτιση 80 ωρών των ωφελούμενων, για οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση 5 μήνών σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους, με επιδότηση της απασχόλησης.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής μεταδευτεροβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.

Παροχές στους ωφελούμενους

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 400€ για όλους τους ωφελούμενους και επίδομα πρακτικής άσκησης 2300€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας - Μεταδευτεροβάθμιας 2000€.
 • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστικήκάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1983 και έπειτα και να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

 • Να έχουν γεννηθεί από το 01/01/1983 μέχρι και 31/12/1995
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ;

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 15.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Έτος κτήσης του πτυχίου.
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
 • Βαθμός πτυχίου.
 • Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.
Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 20.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότη ση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Ηλικία υποψηφίου.
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)
Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική. Θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που είναι μέλη του ΣΕΤΕ, δεδομένου ότι θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Ποιοι είναι τα θεματικά πεδία της κατάρτισης;

Τα θεματικά πεδία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τα κάτωθι:

 • Αγροτικά
 • Οικονομία - Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση - Εμπόριο
 • Πολιτισμός - Αθλητισμός - Επικοινωνίες
 • Τεχνικά - Μεταφορές
 • Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Φροντίδα

Στα παραπάνω θεματικά πεδία, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν στον Τουρισμό καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης.

Διάβασα ότι το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην μείωση της ανεργίας των νέων και την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι ακριβώς;

Το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι:

 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων, θα εγγραφεί σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα δικαιούται την Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Θα μου πείτε τι εννοείτε όταν λέτε «για την εγγραφή σας στο μητρώο ωφελουμένων;

Το Μητρώο Ωφελουμένων αφορά στην κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα, των ωφελουμένων και των επιλαχόντων. Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων. Για την κατάταξη αυτή θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων.

Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και οι 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των επιλεγέντων.

Στο προηγούμενο πρόγραμμα voucher έχασα τον αριθμό ΚΑΥΑΣ και δεν μπόρεσα να ενημερωθώ εάν με είχαν επιλέξει. Ισχύει ο ΚΑΥΑΣ και αυτήν την φορά;

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τον ωφελούμενο είναι η διαφύλαξη του αποδεικτικού της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται.

Θα μου πείτε τι χρήματα μου αναλογούν ως επιδότηση από το πρόγραμμα;
 • Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση.
 • Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.000€ για την ομάδα απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Από πού θα παραλάβω την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας;

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) και η ενεργοποίηση της γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου.

Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά το αντικείμενο στο οποίο θα γίνουν τα θεωρητικά κομμάτια της κατάρτισης των 80 ωρών;

Σε αυτό το πρόγραμμα ο πάροχος κατάρτισης σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, με τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να προετοιμασθούν κατάλληλα για την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις δηλ. να αποκτήσουν το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Α. Για την ομάδα ωφελουμένων «Aπόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
 • Επιπρόσθετα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις καταθέτουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο/ Ένωσης όπου ανήκουν.

Β. Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποδεδειγμένα δεν υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, στην αίτηση συμμετοχής του δηλώνει μηδενικό εισόδημα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος έχει υποβάλλει το Ε9, άρα κατά το νόμο έχει υποχρέωση υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης, δεν έχει όμως προσωπικά εισοδήματα, τότε θα πρέπει στην αίτηση συμμετοχής του να δηλώσει το τεκμαρτό εισόδημα.

Η πληρωμή στην πρακτική άσκηση γίνεται αφού περάσουν οι 5 προβλεπόμενοι μήνες;

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

 • Πληρωμή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης: Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση. Πάντοτε λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης.
 • Πληρωμή επιδόματος πρακτικής άσκησης: Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα «απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ» και 2.000€ για την ομάδα «απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Όλες οι πληρωμές, καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Πώς πιστοποιείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας;

Για την πιστοποίηση της καλής γνώσης ξένης γλώσσας γίνονται αποδεκτά πέραν του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στο σημείο (γ) Καλή γνώση (Β2), του παραρτήματος της πρόσκλησης, για την κάθε ξένη γλώσσα.

Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου- (α) Αρίστη γνώση (Γ2/C2) και (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) -αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει αποθηκεύσει ή δεν έχει εκτυπώσει την αίτηση συμμετοχής του;

Τα στοιχεία της αίτησης του ωφελούμενου θα εμφανίζονται ηλεκτρονικά στον πάροχο κατάρτισης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών μέσω του διαχειριστικού των παρόχων κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα έχει μαζί του τα δικαιολογητικά και όταν πάει στον πάροχο κατάρτισης εκείνος θα τον αναζητήσει στο σύστημα και θα δει τα στοιχεία που έχει υποβάλλει στην αίτηση του ο ωφελούμενος. Έτσι θα μπορέσει να κάνει την αντιπαραβολή των στοιχείων αίτησης τα οποία βλέπει στην οθόνη του με τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν πρόλαβε να σημειώσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος ξέχασε να σημειώσει τον ΚΑΥΑΣ του, μπορεί να προσπαθήσει να επανυποβάλλει και το σύστημα από τα στοιχεία του θα βρει την εγγραφή του, θα τον ενημερώσει ότι έχει ήδη υποβάλλει αίτηση και θα του δώσει και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης του.

Consul
 • Κεντρική Δομή: Μπελούση 7 & Αγησιλάου, 27100, Πύργος, Τηλ: 26210 37361, Fax: 26210 81256, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Βρασίδου 90, 23100, Σπάρτη, Τηλ: 27310 20200, Fax: 27310 20200, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Δ.Δ. Πλησίων, 47100, Άρτα, Τηλ: 26810 52501, Fax: 26810 52501, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Μακρυγιάννη 43, 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τηλ: 210 4919360, Fax: 210 4919360, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
E.DIS.I. NET - Κ.Ε.Κ.
 • Κεντρική Δομή: Χρ. Πίψου 16, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 511344, Fax: 2310 500246, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: 7ης Μεραρχίας 89Β, 65403, Καβάλα, Τηλ: 2510 247681, 247682, Fax: 2510 247683, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Μπάφρας 14, 58100, Γιαννιτσά, Τηλ: 23820 21002, Fax: 23820 83740, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
I - Learn
 • Κεντρική Δομή: Αμβρόσιου Φραντζή 3, 11743, Αθήνα, Τηλ: 211 5001600, Fax: 210 9220593, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Αλ. Παπαδιαμάντη 71, 56429, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη , Τηλ: 2315 004500 , Fax: 210 9220593, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ακμή Κ.Ε.Κ.
 • Κεντρική Δομή: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 337, 16346, Αθήνα, Τηλ: 210 9769510, 9769511, Fax: 210 9769562, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Βενιζέλου 14, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 283272, Fax: 2310 283272, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Θεσσαλονίκης 10, 71201, Ηράκλειο, Τηλ: 2810 344793, Fax: 2810 222895, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δήμητρα Κ.Ε.Ε.
 • Κεντρική Δομή: Παλαιολόγου 19, 41222, Λάρισα, Τηλ: 2410 554026, Fax: 2410 554028, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Κλειδωνοπούλου & Κουτσουφλιάνη, 42100, Τρίκαλα, Τηλ: 24310 31450, Fax: 24310 31452, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 547180, Fax: 2310 556675, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Φερών 16, 10434, Αθήνα, Τηλ: 210 8838540, Fax: 210 8838544, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ενοικιαζόμενη Δομή: Μακρυνίτσας 131, 38333, Βόλος, Τηλ: 2410 554026, Fax: 2410 554028, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΠ.ΕΚ. Κ.Ε.Κ.
 • Κεντρική Δομή: Πειραιώς 108, 11854, Αθήνα, Τηλ: 210 8322108, Fax: 210 8322108, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Νέα Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 35, 26443, Πάτρα, Τηλ: 2610 452087, Fax: 2610 439312, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. ART.E.M.I.S.
 • Κεντρική Δομή: 4ο χλμ. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, 46100, Ηγουμενίτσα, Τηλ: 26650 98310, Fax: 26650 98311, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Europrogress
 • Κεντρική Δομή: Οικισμός Αγριλίας, 35100, Λαμία, Τηλ: 22310 69121, Fax: 22310 69366, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Ελ. Βενιζέλου& Κ. Παλαμά, 43300, Σοφάδες, Καρδίτσα, Τηλ: 24430 24717, 22310 69121, Fax: 24430 24717, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας
 • Κεντρική Δομή: Ερμού 2, 20100, Κόρινθος, Τηλ: 27410 24464, Fax: 27410 21173, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Άποψη
 • Κεντρική Δομή: Αντ. Π.Ν. Π. Βλαχάκου 38 - 40, 18545, Πειραιάς, Τηλ: 210 4205010, Fax: 210 4619565, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Ναύπλιο - Αργολικό, 21055, Ναύπλιο, Τηλ: 27520 99661, Fax: 27520 99662, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Αττικής
 • Παράρτημα: Ξηροπήγαδο Β. Κυνουρίας, 22001, Κυνουρία, Τηλ: 27550 71300, Fax: 27550 71301, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Γαλατάς Τροιζηνίας, 18020, Γαλατάς Τροιζηνίας, Τηλ: 22980 42025, Fax: 22980 42023, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Δίαυλος
 • Κεντρική Δομή: Χρ. Πίψου 9 & Ματζάρου, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 523512, Fax: 2310 529288, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Μακεδονίας 1, 53100, Φλώρινα, Τηλ: 23850 29146, Fax: 23850 44189, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Έρεισμα
 • Κεντρική Δομή: Καποδιστρίου 96 - 98, 26224, Πάτρα, Τηλ: 2610 315495, Fax: 2610 315495, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Έρευνα
 • Παράρτημα: Χαριλάου Φλώράκη 22, 43100, Καρδίτσα, Τηλ: 24410 40882, Fax: 24410 40882, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Ιάσων
 • Κεντρική Δομή: Λιοσίων 281, 10445, Αθήνα, Τηλ: 210 8547970, Fax: 210 8547969, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Ίρις
 • Κεντρική Δομή: Σωλομού 24 & Ρουβάλη, 25100, Αίγιο, Τηλ: 26910 22846, Fax: 26910 22235, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Άγιος Δημήτριος, 28200, Ληξούρι - Κεχριώνας, Τηλ: 26710 94254, Fax: 26710 94254, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Νέο Θετικό
 • Κεντρική Δομή: Συρράκου, 48100, Πρέβεζα, Τηλ: 26820 26184, Fax: 26820 21680, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κ.Ε.Κ. Πυξίδα
 • Παράρτημα: Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αρίστηνου, 68100, Τραϊανούπολη, Τηλ: 25510 51071, Fax: 25510 51071, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ.
 • Παράρτημα: Αρίσβη Καλλονής Λέσβου, 81100, Μυτιλήνη, Τηλ: 22530 29770, Fax: 22530 29770, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Κ. Καραμανλή 76, 62121, Λευκώνας Σερρών, Τηλ: 23210 50588, Fax: 23210 50588, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Περγαμηνή
 • Κεντρική Δομή: 21ης Ιουνίου 280, 61100, Κιλκίς, Τηλ: 23410 27394, Fax: 23410 75367, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Στρατηγού Δαγκλή 120 - 122, 11145, Κάτω Πατήσια, Αθήνα, Τηλ: 210 2111425, Fax: 210 2116425, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πολύτροπον
 • Κεντρική Δομή: Περιοχή Χλόη, 52100, Καστοριά, Τηλ: 24670 29895, 21213, Fax: 24670 28646, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τεχνική Εκπαιδευτική Κε.Δι.Βι Μ2 ΑΕ
 • Κεντρική Δομή: Αβέρωφ 34Α, 14232, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Τηλ: 210 2587387, Fax: 210 2587385, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 476361, Fax: 2310 476362, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Εθνικής Αντιστάσεως, Καρδαμίτσια, 45500, Ιωάννινα, Τηλ: 26510 78190, 25222, Fax: 26510 25222, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Λεωφ. Δημοκρατίας 43, 81400, Μύρινα Λήμνου, Τηλ: 22540 24124, 29562, Fax: 22540 29562, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Λυκούργου Λογοθέτη 141, 83200, Καρλόβασι, Τηλ: 22730 89531, Fax: 22730 35966, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Νικ. Πλαστήρα 100, 71201, Ηράκλειο, Τηλ: 2810 220771, Fax: 2810 371510, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Λεωφ.Παπασπύρου 64Β, 32100, Λιβαδειά, Τηλ: 22610 20020, Fax: 22610 20020, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τεχνόπολις Εκπαιδευτική
 • Κεντρική Δομή: Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 556602, 5566023, Fax: 2310 550189, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Δημοκρατίας 103, 50200, Πτολεμαΐδα, Τηλ: 24630 80037, 53446, Fax: 24630 54167, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Ηρώων Πολυτεχνείου 4, 58500, Σκύδρα, Τηλ: 23810 82306, Fax: 23810 51960, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Παράρτημα: Πλαστήρα & Μπότσαρη, 69100, Κομοτηνή, Τηλ: 25310 27123, Fax: 25310 70665, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.