Skip to main content

Η ένωση εταιρειών «ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε. – INTERACTIVE O.E.»  έχει αναλάβει την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων με τίτλο «Αναβάθμιση Δεξιοτήτων των Εργαζομένων στους Τομείς του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος »  σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση διάρκειας 140 ωρών  για συνολικά 250 ωφελούμενους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Περιοχές ΣΒΑ Θεσσαλονίκης  Δήμοι Σύν. ωφελούμενων
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Αμπελοκήπων- Μενεμένης
Θεσσαλονίκης
Καλαμαριάς
Κορδελιού Ευόσμου
Νεάπολης – Συκών
Παύλου Μελά
ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
Κ.Δ Καλοχωρίου  του Δήμου Δέλτα
Σύνολο Ωφελουμένων (125 άνδρες 125 γυναίκες)          250

 

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης, για τη διατήρηση ή και βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψήφιων ωφελούμενων στην Πράξη αποτελεί να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης, κατά την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής τους στην Πράξη.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) μικτά.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

Κλάδος Τουρισμού

1) Πρόγραμμα Κατάρτισης «Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές επιχειρήσεις»

Αφορά εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις, της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης, που αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης ιεραρχικής δομής, να διεκπεραιώσουν μέρος ή σύνολο διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

2) Πρόγραμμα Κατάρτισης «e-Commerce – Hospitality Sales – Marketing»

Αφορά εργαζόμενους της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης που σχεδιάζουν, προωθούν και υλοποιούν πωλήσεις συνεδριακών/εκθεσιακών χώρων και εκδηλώσεων, καθώς και άλλων υπηρεσιών που παρέχει η ξενοδοχειακή/τουριστική επιχείρηση, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με προσπάθειες πωλήσεων.

3) Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αγγλικά για τον τουρισμό»

Αφορά όλους τους εργαζόμενους της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που απασχολούνται στον τουριστικό κλάδο, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα (επιπέδου B1) με εξειδικευμένη ορολογία στον τουριστικό κλάδο.

Κλάδος Περιβάλλοντος

4) Πρόγραμμα Κατάρτισης «Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων»

Οι εργαζόμενοι θα διδαχθούν γνώσεις/δεξιότητες αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από χημικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος από χημικά απόβλητα.

5) Πρόγραμμα Κατάρτισης «Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων»

Οι πιστοποιημένοι εργαζόμενοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και να επιτηρεί και να ελέγχει με σύννομα μέσα και τρόπους, συσκευές, όργανα και εγκαταστάσεις που συνθέτουν Συστήματα Προστασίας του Περιβάλλοντος με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης, την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

6) Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διοίκηση στη Διαχείριση κρίσεων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές»

Στόχος είναι η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών. Η αναγνώριση εκτάκτων περιστατικών, φυσικών ή τεχνολογικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους, αποτελούν απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε έντυπη μορφή,  στα γραφεία του εκπαιδευτικού οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ Ε. Σ Α.Ε στη Κωλέττη 24 3 όροφος Θεσσαλονίκη, 2310547180.

 

Το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος με MIS (ΟΠΣ) 5033055,  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και εμπίπτει στους Άξονες Προτεραιότητας 08-«Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» 1733/20.03.2019 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Ανακοίνωση 30/3/2023

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα: Αναβάθμιση Δεξιοτήτων των Εργαζομένων στους τομείς του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος.
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων παρατείνεται έως την Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Πρόσκλησης.

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Βρείτε αναλυτικά το έντυπο της πρόσκλησης ωφελουμένων εδώ