ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ VOUCHER ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 18 - 29

Δειτε τα αποτελεσματα για το πρόγραμμα voucher, "είσοδος στην αγορά εργασίας νέων ανέρων 18 - 29 ετών"

Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία με την πρακτική άσκηση, και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Περισσότερα


Αποτελέσματα για τους νέους ανέργους στον κλάδο του τουρισμού

ΒΓΗΚΑΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΠΡΙΛΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΑΣ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από σήμερα 31 Ιανουαρίου 2014, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα www.voucher.gr, 10.000 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησής σας καθώς και για τη Διαδικασία Ενεργοποίησης του Voucher, από την πλατφόρμα www.voucher.gr ή καλώντας το 801 1133533.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα τουρισμού?

 1. Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
 2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 3. Επίδομα 2400 έως 2.700 ευρώ.

 

Πως και που θα γίνεται η η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση?

1) Η θεωρητική κατάρτιση προηγείται χρονικά της πρακτικής άσκησης και υλοποιείται στις εγκαταστάσεις των παρόχων της κατάρτισης.

2) Η πρακτική άσκηση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Κατ’ εξαίρεση, στις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας δύναται να διενεργείται η θεωρητική κατάρτιση παράλληλα με την πρακτική άσκηση.

Στην περίπτωση αυτή, η θεωρητική κατάρτιση δύναται να υλοποιείται και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου παρέχεται η πρακτική άσκηση.

Ποια είναι τα στάδια της πρακτικής άσκησης? Μπορώ να επιλέξω όποια επιχείρηση επιθυμώ, για να κάνω την πρακτική μου?

1) Η κάθε επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα πρέπει από κοινού να λαμβάνουν υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέγεται η θέση της πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

2) Πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, προτείνονται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόμενου, όμως, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και εφόσον έχει προηγηθεί η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο της εν λόγω θεματικής ενότητας.

3) Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, δύναται η να ξεκινά ταυτόχρονα με τη θεωρητική κατάρτιση, ή να ξεκινά σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.

Από το ΚΕΚ στο οποίο έχω απευθυνθεί μου ζητάνε να έχω όλα τα έγγραφα που θα καταθέσω επικυρωμένα. Είναι απαίτηση του διαγωνισμού?

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης οφείλει να προσκομίσει:

-  Την Αίτηση Συμμετοχής του

-  Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:

 

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, η διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία),
 • ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του,
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχει,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011),
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011),
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει.

Τέλος πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014. Η ενεργοποίηση είναι έγκυρη μετά την υπογραφή τριμερούς συμφωνίας μεταξύ παρόχου κατάρτισης, ωφελούμενου και επιχείρησης (για την πρακτική άσκηση).


Τα αποτελέσματα του voucher υγείας

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ

Τα αποτελέσματα για τα voucher υγείας για τους 1300 επαγγελματίες υγείας θα ανακοινώσουμε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, (κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη 29/1/2014 .)

Περισσότερα